Afbeelding 1401

Veelgestelde vragen

Klik op een van de onderstaande vragen. 

Woningbouw

 Hoeveel woningen komen er?

Er worden volgens het bestaande plan in totaal 44 rijwoningen en 110 appartementen gebouwd.

 Wat voor woningen komen er?

Er worden grondgebonden woningen gebouwd die bestemd zijn voor verkoop en appartementen die bestemd zijn voor zowel verkoop als verhuur. Hiervan is het overgrote deel vrije sector huur, omdat hier een groot tekort aan is. 

 Kan ik mij aanmelden als ge├»nteresseerde?

U kunt zich aanmelden via de website. De verkoop en verhuur zal pas over geruime tijd van start gaan.

Locatie

 Wat is de exacte locatie waar de bouwplannen worden gerealiseerd?

Het betreffen de groene, braakliggende gronden ten noorden van de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan in de wijk Oosterheem. Ter verduidelijking is de locatie op onderstaande afbeelding gemarkeerd.

 Waarom woningen op deze locatie?

De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie uitgesproken om tot 2030 circa 10.000 tot 16.000 woningen te bouwen op voornamelijk binnenstedelijke locaties. De kavels aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan zijn zo'n binnenstedelijke locatie. 

De gemeente Zoetermeer heeft door een gerenommeerd onderzoeksbureau een onderzoek naar de vraag van bedrijfsterrein laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat er geen vraag is (en ook niet zal ontstaan) naar de bedrijfskavels aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan. Aan de hand van deze uitkomst heeft de gemeente samen met Van der Kooy Vastgoed gekeken of er mogelijkheden tot woningbouw zijn.

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2018 besloten ernaar te streven om voor bedrijfskavels aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan binnen vijf jaar woningbouw te realiseren.

 Wat gebeurt er met het voetbalveldje dat nu aan de Hugo de Grootlaan gelegen is?

Dit betreft een tijdelijke invulling van het kavel waarop bouwrechten rusten. Deze bouwrechten worden nu ingeroepen, waardoor er een einde komt aan de tijdelijke invulling. In het voorgestelde zijn diverse openbare groene zones opgenomen. Dit is aanmerkelijk meer groen dan dat volgens de bouwplannen voor bedrijfsbebouwing (huidig bestemmingsplan) is opgenomen.

Verkeer

 Hoe wordt het parkeren geregeld?

Uitgangspunt voor de berekening is dat parkeren op eigen terrein opgelost wordt. Per woning is uitgegaan van de maximale parkeernorm conform parkeerrichtlijnen van de gemeente Zoetermeer. Daarnaast worden in de straat diverse openbare parkeerplekken voor bezoekers aangelegd.

 Hoe verloopt de verkeersafwikkeling in en rondom het gebied?

De ontsluiting van de woongebieden gebeurt via de Hagesteinstraat en Puttershoekstraat. Aan de Hugo de Grootlaan en Aletta Jacobslaan worden geen ontsluitingen gemaakt. Ten opzichte van een gemengde functie, een functie die doorgaans (veel) meer verkeersbewegingen met zich mee brengt, worden dan ook geen extra verkeersbewegingen verwacht.

Milieu

 Is er sprake van overlast voor milieuaspecten zoals geluid of luchtkwaliteit?

Een belangrijk uitgangspunt is de geluidsbelasting van de Hugo de Grootlaan, Aletta Jacobslaan en de Randstadrail. Van der Kooy Vastgoed heeft door adviesbureau Peutz een akoestisch onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat, door een aantal voorzieningen in het plan op te nemen, de ontwikkeling mogelijk is binnen de Wet geluidhinder en het Hogere waardenbeleid van de gemeente Zoetermeer.  Voor wat betreft de luchtkwaliteit is uit onderzoek gebleken dat de concentraties stoffen ter plaatse van de planlocatie ruimschoots voldoen aan de wettelijke grenswaarden.

 Wat zijn de gevolgen voor de flora en fauna op de locatie?

Er is een verkennend flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat er geen beschermde of uitzonderlijke flora en/of fauna is aangetroffen in het plangebied. De kleine waterberging aan de Hugo de Grootlaan blijft onaangetast.

 Is er archeologisch onderzoek verricht op de nieuwbouwlocatie?

Op de archeologische waardenkaart van Zoetermeer is het plangebied aangeduid als locatie zonder archeologische verwachting. Dit betekent dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.

Planning en proces

 Wanneer wordt gestart met de bouw?

Dit is op dit moment nog niet inzichtelijk omdat dit afhankelijk van diverse onbekende factoren, zoals de doorlooptijd van de bestemmingswijziging. U kunt zich het beste inschrijven voor de nieuwsbrief waarmee iedereen op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen.

 Wat is de rol van de gemeente Zoetermeer bij deze ontwikkeling?

De gemeente Zoetermeer is eigenaar van de grond en heeft dus een grote inspraak op de ontwikkeling. Alle onderzoeken en plannen worden daarnaast uitgebreid getoetst door de gemeente. 

 Wat is de verdere gang van zaken over inspraak van belanghebbenden?

Tijdens de informatiebijeenkomst en in de periode tot 1 september 2018 hebben belanghebbende hun mening kunnen geven over de voorgestelde plannen. Na afloop van die termijn hebben de ontwikkelaar en de gemeente de reacties bekeken en beoordeeld of de reacties terecht zijn en indien nodig zijn er aanpassingen doorgevoerd.

 Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief. Op deze manier hoeft u niks te missen van onze plannen. Hiermee zullen wij u ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Tijdens de bouw

 Zal er overlast zijn door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer?

Tijdens de bouw zal mogelijk overlast ervaren worden door de bouwwerkzaamheden. Overlast zal tot een minimum beperken door bijvoorbeeld alleen tijdens normale tijden en op doordeweekse dagen werkzaamheden uit te voeren. Indien groot transport plaatsvindt zal dit alleen op geschikte tijden en indien nodig onder begeleiding gebeuren. De gemeente Zoetermeer zal hier op toezien door middel van een bouwveiligheidsplan.

 Hoelang zal de bouw ongeveer duren?

Dat is op dit moment nog niet te zeggen omdat de fasering van nog niet inzichtelijk is. Een en ander is ook afhankelijk van de interesse in de woningen en de capaciteit bij de aannemer.